ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်၊ အားထားယံုၾကည္၊ UAB
ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္ကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ ေနေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ မ­­်ိဳးဆက္သစ္ ဘဏ္တစ္ဘဏ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Trade Finance Services

ပို႔ကုန္ ႏွင့္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုလည္း လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Retail Banking Services

ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္မွ တစ္ဦးခ်င္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Corporate Banking Services

ေကာ္ပိုေရးရွင္း မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား  ျဖည့္ဆည္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1517
 • EUR
 • 1670
 • 1705
 • SGD
 • 1090
 • 1115
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .