က်ြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Trade Finance Services

ပို႔ကုန္ ႏွင့္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုလည္း လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား  ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Retail Banking Services

ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္မွ တစ္ဦးခ်င္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Corporate Banking Services

ေကာ္ပိုေရးရွင္း မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား  ျဖည့္ဆည္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Retail Banking

 • ဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား
  • စာရင္းရွင္စာရင္း
  • ေငြစုဘဏ္စာရင္း
  • စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း
  • ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း
 • ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း
  • USD
  • EURO
  • SGD
 •   ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ
 • အငွား၀ယ္ယူစနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈ
 • အခြန္အခေပးေခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (GIRO Payment)
 • ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈ (Western Union)
 • MPU၊ Visa ၊ MasterCard တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ATM ကတ္၀န္ေဆာင္မႈ

Corporate Banking

 • Working Capital Financing
 • Warehouse Financing
 • Construction Financing
 • Factoring
 • Export Financing

 

Trade Finance

 • ေငြလႊဲစာတမ္း (Letter of Credit)
 • စာရြက္စာတမ္းတင္ျပလာသည့္အေပၚ ေငြေပးေခ်ျခင္း/ေငြေကာက္ခံျခင္း (Documentary Collection  )
 • ဘဏ္အာမခံထုတ္ေပးျခင္း/ လက္ခံေပးျခင္း   (Bank Guarantee)
 • SWIFT Payments

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1366
 • 1376
 • EUR
 • 1573
 • 1594
 • SGD
 • 993
 • 1012
* Indicative Rates Only
 
Savings Account
  Interest Rate
   8.25% PA
 
 
 
Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .