ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
ရံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)
အမွတ္- ၅၂၀( ေအ/၄ )၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁-၈၆၀၃၀၀၉~ ၈၆၀၃၀၁၈ ဖက္(စ္) - ၀၁- ၈၆၀၃၂၄၁ ၊ ၅၄၆၀၁၄ ၊ ၅၅၂၅၅၈

အီးေမးလ္ – [email protected]
Facebook - www.facebook.com/UnitedAmaraBank
~ မိမိတို႔နီးစပ္ရာ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္~
GIRO Hot Line - 01-8551335
Trade Finance Hot Line - 01-2304740
ATM Hot Line - 01-8551335     

UAB Call Center - 01-8551335
 

 

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .