ဘဏ္အေၾကာင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္ကုိ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၌ ပုဂၢလိကျပည္တြင္းဘဏ္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဦးဆံုးဘဏ္ခြဲကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္၌ ဘဏ္ခြဲေပါင္း (၇၈) ဘဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံဘဏ္ခြဲေပါင္း (၁၀၀)ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားပါသည္။

(၂၀၁၁)ခုႏွစ္၌ တရား၀င္ႏိုင္ငံျခားေငြေပးေငြယူလုပ္ငန္းမ်ားကို Money Changer Counter မွတဆင့္ Foreign Exchange Transactions မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တဖန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၉)ရက္ေန႔၌ Foreign Banking License ထပ္မံရရွိခဲ့သျဖင့္ Foreign Banking Transactions မ်ားေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ UAB အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြလႊဲစာတမ္းမ်ား Letter of Credit (L.C) ထုတ္ေပးရန္ လိုင္စင္ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔၌ UAB ဘဏ္အေနျဖင့္ Western Union Payment INC ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ Inbound Money Remittance မ်ားကို ၎ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၌ VISA ႏွင့္ Master Card မ်ားကို ATM စက္မ်ားမွ ေငြထုတ္ေပးရန္ လိုင္စင္မ်ားရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ Modern Core Banking System ျဖင့္ Real time online ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္၍ မရေသးသည့္ ဘဏ္ခြဲ (၄)ခုမွလြဲ၍ က်န္ဘဏ္ခြဲမ်ား၏ Customer မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ATM စက္မ်ားထားရွိၿပီး ATM စက္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ၊ Internet Bankingမွေသာ္လည္းေကာင္း (၂၄) နာရီပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

United Amara Bank ကယခုအခါ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း Customers မ်ားအား ျပည္တြင္းရွိ UAB ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ Electronic ဘဏ္စနစ္မ်ားျဖင့္ ၎၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

Risk Management ႏွင့္ Corporate Governance ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ UAB ၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ “လုံၿခံဳစိတ္ခ် ၊ အားထားယံုၾကည္” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ UAB ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း မွတစ္ဆင့္ Customers မ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မ်ား၌ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ားရရွိၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1512
 • 1522
 • EUR
 • 1682
 • 1702
 • SGD
 • 1100
 • 1112
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .