ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္ခြဲမ်ား

စဥ္.

ၿမိဳ႕အမည္

ဘဏ္ခြဲအမည္

လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

ရန္ကုန္

လသာဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၂၆)၊ ေျမညီထပ္၊ လသာလမ္း၊

 လသာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၃၇၃၇၁၈~၃၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၃၇၃၇၃၁၊ ၃၇၃၇၃၂

တာေမြဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၆၉)၊ ရပ္ကြက္အမွတ္(၄-ဒီ)၊

ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၉၀၀၀၁၄၁~၁၅၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၁-၉၀၀၀၁၅၃,၀၁-၉၀၀၀၁၄၉

ဘုရင့္ေနာင္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(ည/၅၃)၊ ယုဇနလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုတန္း၊
မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၁-၆၈၂၉၀၁ ~ ၀၂, ၆၈၂၉၇၅,၆၈၂၆၂၆,

၆၈၂၉၁၇,၆၈၂၉၃၂, ၉၆၈၈၈၆၂ ~ ၆၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၁-၆၈၂၂၇၉,၀၁-၆၈၂၄၁၉ ၊ ၀၁-၆၈၂၃၂၆

သဃၤန္းကြ်န္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(ဓ/၇၃၄)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊

ဇ/ေတာင္ရပ္ကြက္၊
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၁-၈၅၅၀၆၆၀~၆၄,၈၅၅၁၃၃၅
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၈၅၅၀၆၆၃

စမ္းေခ်ာင္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္-ဗ-၁/၂/၃/၄၊ ပဒုမၼာအားကစားတိုက္တန္း၊

 ဗားကရာလမ္း၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၁-၂၃၀၄၇၃၄ ~ ၃၈, ၀၁-၅၀၄၂၆၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၁-၅၀၂၈၀၁ ,၂၃၀၄၇၃၄

ေရႊဘံုသာလမ္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (372) ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း ၊ အခန္း (၁) (၈)ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ကုန္ ။
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၁-၃၇၁၀၇၆၊၃၇၁၀၇၉

ဖက္(စ္)နံပါတ္ ၀၁-၂၄၈၂၈၁

ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၄၉၄/က)၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ကမ္းနားလမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊
 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၁-၂၃၀၁၆၆၉, ၂၃၀၁၆၇၁ ~ ၇၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၁-၂၃၀၁၆၇၀,၀၁-၂၃၀၁၆၇၁

တာေမြ (ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း)
ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၄၀)၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြႀကီး(ခ)ရပ္ကြက္၊
 တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၁-၈၆၀၄၃၄၅ ~ ၄၆,၀၁-၈၆၀၄၃၄၈ ~ ၅၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၈၆၀၄၃၄၇

ေျမာက္ဒဂံုဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ က/ခ-၁၇၊ ပင္လံုလမ္းမႀကီး၊ ၂၉ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။
 ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၈၀၁၁၀၉၁~၉၇
ဖက္(စ္)- ၀၁-၈၀၁၁၀၉၇

၁၀

ဘုန္းႀကီးလမ္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္-၉၁၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊
 လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၂၃၀၁၈၃၃~၃၈,၀၁-၂၃၀၀၄၂၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၂၃၀၁၈၃၂

၁၁

ေရႊဂံုတိုင္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ - ၂၂(က)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၈၆၀၄၉၆၈~၇၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၈၆၀၄၉၇၄

၁၂

လႈိင္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၇၈)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း ၀၁-၂၃၀၅၁၅၃~၅၇ 
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၃၀၅၁၅၈

၁၃

သိမ္ျဖဴဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၅၆)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၁-၂၉၅၈၉၆၊ ၂၉၉၄၂၈၊ ၂၉၄၈၀၅၊ ၂၉၆၃၀၀၊ ၂၀၂၈၄၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၉၀၀၀၄၆၁

၁၄

အင္းစိန္
(ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းဘဏ္ခြဲ)

ဆိုင္ခန္းအမွတ္(၁၃၄-၁/၂)၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပြဲရံုႏွင့္ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း ၀၁-၉၆၄၀၁၇၅~၇၆ ဖက္(စ္) - ၀၁ ၉၆၄၀၁၇၅

၁၅

ရန္ကင္း (ေရႊအုန္းပင္)ဘဏ္ခြဲ

အခန္းအမွတ္(၀၁/၀၂)၊ တုိက္အမွတ္(၄၁)၊ ရန္ကင္းေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ၊
ရန္ရွင္းလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၈၆၀၅၃၁၂~၁၈ ၊
ဖက္(စ္)နံပါတ္ -၈၆၀၅၃၁၅~၆

၁၆

ေျမာက္ဥကၠလာ(ေ၀ပုလႅ)
ဘဏ္ခြဲ

တိုက္အမွတ္(၁)၊ အခန္းအမွတ္(၀၁)၊ ေ၀ပုလႅအိမ္ရာ၊ ေခမာသီလမ္း၊
ေျမာက္ဥကၠလာအ၀ိုင္းအနီး၊ေၿမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၉၆၉၁၇၄၃, ၉၆၉၂၃၄၈, ၉၆၉၁၅၆၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၉၆၉၂၂၃၇, ၉၆၉၂၃၅၅

၁၇

ပုဇြန္ေတာင္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၅၄) ၊ ေရေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ဦးေရႊဂြန္းလမ္းေထာင့္ ၊
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၂၉၇၃၇၉, ၂၀၃၄၂၅, ၂၉၃၂၅၄
ဖက္နံပါတ္ - ၀၁-၂၉၈၇၃၉, ၂၉၀၉၂၈

၁၈

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ - (၁၄၉၀) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊
 ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၈၁၀၀၇၄၇~ ၄၉ , ၀၁-၈၁၀၀၇၅၂~၅၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၈၁၀၀၇၅၀, ၀၁-၈၁၀၀၇၅၁

၁၉

ရန္ကင္း (ေက်ာက္ကုန္း)
ဘဏ္ခြဲ

(အမွတ္ - ၂၀၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊
 ေက်ာက္ကုန္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။)
ဖုန္း - ၀၁-၅၆၀၁၅၂,၀၁-၅၆၀၁၅၃,၀၁-၅၆၉၁၂၈
၀၁-၅၆၀၁၂၉,၀၁-၅၆၀၁၇၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၅၆၀၁၂၈, ၅၆၀၁၇၂

၂၀

ပန္းပဲတန္းဘဏ္ခြဲ

တိုက္အမွတ္ - (၆၂၈/၆၃၆)၊ အခန္းအမွတ္ (၀၀၁)၊ ကုန္သည္လမ္း၊
(၂၉)လမ္းႏွင့္လမ္း(၃၀)ၾကား၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁ - ၃၇၂၇၂၀, ၃၇၂၇၆၀, ၃၇၂၇၆၄
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁- ၃၇၇၈၀၁~၂

၂၁

ေျမာက္ဥကၠလာ (သီရိရတနာ)ဘဏ္ခြဲ

ဆိုင္ခန္းအမွတ္ (F-13)၊ လက္လီလက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္
အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း (သီရိရတနာကား၀င္း)၊ "ဌ" တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၉၆၉၀၄၃၅၊ ၀၁-၉၆၉၂၂၈၄၊ ၀၁-၉၆၉၁၄၄၈
ဖက္စ္နံပါတ္ - ၀၁-၉၆၉၁၄၄၈

၂၂

အလံု
(ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း)
ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၂၈၉)၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၂၃၀၂၄၄၆~၄၄၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၂၃၀၂၄၄၉~၄၅၀

၂၃

သမိုင္း(ဘူတာရံုလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

လိပ္စာ - အမွတ္ (၃၅/က)၊ ေျမကြက္အမွတ္(၄၄)၊
ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ (၁၅) သမိုင္း၊
သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁-၉၆၆၉၂၃၈ ~ ၂၄၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၉၆၆၉၂၄၁~ ၂၄၂

၂၄

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၁၄၁) ၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း: ၀၁-၃၈၁၁၀၂,၀၁-၃၈၁၄၃၀,၀၁-၃၈၁၄၇၅
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၃၈၁၉၀၂,၀၁-၃၈၁၁၉၂

၂၅

သု၀ဏၰ(ကမာၾကည္)ဘဏ္ခြဲ

 အမွတ္(၅) ၊ တိုက္ခန္းအမွတ္(G-B) ၊ ကမာၾကည္လမ္းမၾကီး ၊
 ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ သု၀ဏၰ ၊ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုန္း : ၀၁-၂၃၃၁၁၄၉ ၊ ၂၃၃၁၀၆၃ ၊ ၂၃၃၁၀၇၆ ၊ ၂၃၃၁၁၀၄ ၊ ၂၃၃၁၁၁၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၂၃၃၁၄၉

၂၆

ေျမာက္ဒဂံု (ရာဇဓိရာဇ္လမ္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (ထ/၁၃၈)၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္း၊ (၃၉)ရပ္ကြက္၊
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ : ၀၁-၈၀၁၁၃၉၀~ ၉၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၈၀၁၁၃၉၃~ ၉၄

၂၇

ကမာရြတ္ (လွည္းတန္းဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ (၈၉)၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္းနံပါတ္ : ၀၁-၅၃၇၀၂၁၊ ၅၃၇၁၁၇၊ ၅၃၇၆၂၁၊ ၅၃၇၇၇၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၅၃၇၇၁၅

၂၈

ေတာင္ဥကၠလာပ
(သံသုမာလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၉၆၉/ခ)၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ သံသုမာလမ္းမႀကီး၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၈၅၀၀၈၄၉၊ ၈၅၀၀၈၅၁၊ ၈၅၀၀၈၅၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၈၅၀၀၈၅၃၊ ၈၅၀၀၈၅၄

၂၉

ကမာရြတ္
(ဆင္မလုိက္)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၀၀၃)၊ A-1၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ဆင္မလုိက္ Highway Complex၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၅၃၇၉၉၂၊ ၅၃၇၈၄၆၊ ၅၃၇၇၈၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၅၃၇၈၂၈၊ ၅၃၇၈၁၀

၃၀

ေက်ာက္တံတား
(ဆူးေလဘုရားလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၈၄/၁၈၆)၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းဘဏ္ခြဲ၊ (၁)ရပ္ကြက္၊
 ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၃၈၁၇၃၄၊ ၀၁-၃၈၁၂၃၅၊ ၀၁-၃၈၁၂၃၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၃၈၁၂၄၈၊ ၀၁-၃၈၁၆၆၅

၃၁

ၾကည့္ျမင္တိုင္
(ပန္းပင္ႀကီးလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၁၂)၊ ပန္းပင္ႀကီးလမ္း၊ မႀကီးတန္းေတာင္ရပ္ကြက္၊
 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁ - ၉၃၁၇၈၈၉ ~ ၉၀ ၊ ၉၁၊ ၉၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁ - ၉၃၁၇၈၈၉ ၊ ၉၃၁၇၈၉၀

၃၂

ဒဂံု (န၀ေဒးလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၂၄/၂) ၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၃၇၀၂၁၈၊ ၃၇၀၂၆၇၊ ၃၇၀၂၆၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၃၇၀၁၆၈၊ ၃၇၀၂၉၃

၃၃

လမ္းမေတာ္
(၀ါးတန္းလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၄၇)၊ ၀ါးတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၂၃၀၂၄၆၅၊ ၀၁-၂၃၀၂၄၆၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁- ၂၃၀၂၄၆၃

၃၄

ဗိုလ္တေထာင္
(ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း) ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၂၅၁-၂၅၃)၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၃၉၈၆၇၆၊ ၀၁-၂၀၂၆၄၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၉၀၀၀၄၀၈

၃၅

သဃၤန္းကြ်န္း (ဇ၀န)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၆၅/ဘီ)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး၊ စ/သုမဂၤလာရပ္ကြက္၊
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၈၅၅၀၁၈၅၊ ၀၁-၅၇၁၅၈၀၊
               ၀၁- ၈၅၆၉၇၂၆၊ ၀၁-၈၅၆၆၇၇၊ ၀၁-၈၅၆၂၁၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၉၀၀၀၄၀၈

၃၆

သာေကတ (ဧရာ၀ဏ္)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၇၂ - ခ၊ ၇၃-က) ဧရာဝဏ္လမ္း ၊ ၇ အေ႐ွ႕ရပ္ကြက္ ၊
သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၅၅၈၇၈၃၊၀၁-၅၅၈၇၇၈~၇၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၅၅၈၇၇၆

၃၇

လသာ (ကမ္းနားလမ္း) ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၄၀၈/၄၁၂)၊ ကမ္းနားလမ္း ႏွင့္ (၁၉) လမ္းေထာင့္၊
လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၂၃၀၃၂၅၆၊ ၂၃၀၃၂၅၇၊ ၂၃၀၃၂၅၈၊ ၂၃၀၃၂၅၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၂၃၀၃၂၆၀

၃၈

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ (ဗညားဒလလမ္း) ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၈၂/၈၄)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၈၆၁၉၆၀၁~၀၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၈၆၁၉၆၀၄~၈၆၁၉၆၀၅

၃၉

ပုဇြန္ေတာင္ (မဟာဗႏၶဳလ -၅၄လမ္းဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ (၁၆၂/ ၁၆၄) ၊မဟာဗႏၶဳလ - ၅၄လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁- ၂၀၂၇၇၁၊ ၂၀၃၄၇၁
ဖက္စ္ - ၀၁-၈၆၁၉၆၀၄~၈၆၁၉၆၀၅

၄၀

ဗဟန္း(တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၄၄၁-ဘီ-၁) ၊တကၠသိုလ္ရိပ္္သာလမ္း ၊ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၁ - ၈၆၀၅၅၈၂ ~ ၈၄

၄၁

လသာ (ေ၇ႊတိဂံုဘုရားလမ္း) ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၉၇)၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁- ၂၄၂၃၄၈
ဖက္စ္ - ၀၁-၂၄၀၁၃၄

၄၂

ေတာင္ဥကၠလာပ(နႏၵ၀န္ေစ်း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၅၈၇/ခ) ၊ သုမဂၤလာလမ္း၊(၅)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁- ၈၅၀၀၈၈၁~ ၈၈၄ ၊၀၁-၈၅၀၈၈၆

၄၃

ေက်ာက္တံတား (ပန္းဆိုးတန္း) ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၁၈၆/၁၈၈) ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတား ။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁-၃၉၁၄၈၁  ၊ ၃၇၈၄၃၁ ၊ ၃၇၈၂၂၃ ၊ ၃၇၈၁၇၈ ၊ ၃၇၈၂၆၅
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁-၃၇၈၂၂၃ ၊ ၃၇၈၂၂၆

၄၄

အင္းစိန္ (ေပါက္ေတာ၀) ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (91) ,ဘုရင့္ေနာင္လမ္းနွင့္က(၂) လမ္းေထာင့္ ၊ ျမို႕သစ္(က +ခ) ရပ္ကြက္ အင္းစိန္။ C
ဖုန္းနံပါတ္ - 01:3643037,01 3643083, 013643150
ဖက္(စ္)နံပါတ္  01:3643166,3643142

၄၅

uab Premier Lounge

456 B ၊ "ဓမၼေစတီလမ္း #101 Times Link Mall , ဗဟန္း ။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁ ၅၀၄၂၉၇ ၊ ၅၀၄၆၀၇ ၊ ၅၀၄၅၇၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္  - ၀၁ ၅၀၄၆၄၈

၄၆

ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ

ဘဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္ ၊ ဘဏ္အကြက္အမွတ္(၃)၊
က်ိဳင္းတံုလမ္းႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ကြ်န္းလမ္းေထာင့္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕ ၊ ေနျပည္ေတာ္။
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၆၇-၄၁၇၃၀၁~၃၁၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၆၇-၄၁၇၃၁၃ ,၀၆၇-၄၁၇၃၁၈

၄၇

တပ္ကုန္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ ၆၄၆ ၊ သူရိမ္လမ္း ၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ ရပ္ကြက္၊ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕ ၊ ေနၿပည္ေတာ္ ။
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၆၇ - ၇၁၁၅၅~ ၇

၄၈

မႏၲေလး

ဆိုင္းတန္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၅/၁၈၇)၊ (၂၆)ဘီလမ္း၊ ၈၇လမ္းႏွင့္၈၈လမ္းၾကား၊
ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၂၄၈၁၀ ~ ၂၄
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၂-၂၄၈၁၉,၀၁-၂၄၈၂၁,၂၄

၄၉

ကြ်ဲဆည္ကန္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(စ/၇၉)၊ ကၽြဲဆည္ကန္ဘဏ္ခြဲ(၆)လမ္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၄၀၅၉၉၄၅ ~ ၅၄
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၂-၄၀၅၉၉၅၃,၀၂-၄၀၅၉၉၅၄

၅၀

ဒိုင္းမြန္းပလာဇာဘဏ္ခြဲ

ဆိုင္ခန္းအမွတ္(ဂ်ီ-၀၉၇ မွ ဂ်ီ-၁၀၉ ထိ)၊ ေျမညီထပ္၊
 ၇၈လမ္း၊ (၃၃လမ္းႏွင့္၃၄လမ္းၾကား)၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၂၄၈၂၅ ~ ၃၇
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၂-၂၄၈၃၁,၀၂-၂၄၈၃၄

၅၁

(၈၄)လမ္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၃၄၇)၊ ၈၄ လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းေထာင့္၊
ရတနာဘုမိၼအေနာက္ရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၇၆၆၀၁ ~ ၀၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၂-၇၆၆၀၇

၅၂

(၁၉)လမ္းဘဏ္ခြဲ

အကြက္(၁၂၅)၊ ၁၉ လမ္း၊ (၈၆လမ္း ႏွင့္ ၈၇လမ္းၾကား)၊ ေအာင္ေျမသာစံရပ္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၃၀၈၄၅ ~ ၄၇, ၂၄၈၃၃,၂၄၈၃၆,၂၄၈၃၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၂-၂၄၈၃၉

၅၃

(၁၂)လမ္းဘဏ္ခြဲ

အကြက္(၄၉)၊ ၁၂ လမ္း၊ ၇၉-၈၀ လမ္းၾကား၊
 အမရဌာနီအေနာက္ရပ္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၇၅၆၇၀~၇၅၆၇၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္- ၀၂-၇၅၆၇၄,၀၂-၇၅၆၇၅

၅၄

(၃၅)လမ္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၄၁၃-က/၅)၊ တိုက္အမွတ္(A-1)၊ ၃၅လမ္း၊
(၇၀x၇၁)လမ္းၾကား၊ မဟာႏြယ္စဥ္ရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊  မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂-၆၂၁၇၅,၃၉၆၈၄,၆၉၃၄၀,၇၇၁၈၈,၆၂၃၉၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၂-၆၉၃၄၀

၅၅

မဂၤလာေစ်းဘဏ္ခြဲ

တိုက္ခန္းအမွတ္(၉) ၊ အဆင့္ျမင့္မဂၤလာေစ်း ၊ (၇၃လမ္း - ၃၁လမ္းေထာင့္) ၊
ရန္မ်ိဳးလံုရပ္ကြက္ ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၇၄၅၇~၆၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၂-၆၇၄၅၈ ~ ၉

၅၆

ျပည္ႀကီးမဂၤလာဘဏ္ခြဲ

တိုက္အမွတ္(၁၀) ၊ လမ္းအမွတ္ (H) ၊ ၆၃-၆၆လမ္းၾကား ၊
 ျပည္ႀကီးမဂၤလာယာဥ္ရပ္နားစခန္း ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၁၅၅၁၂၇~၁၃၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၂-၅၁၅၅၁၃၀, ၀၂-၅၁၅၅၁၃၁

၅၇

နန္းေရွ႕ဘဏ္ခြဲ

အကြက္(၁၄)၊ ၆၂လမ္း၊ ၁၈x၁၉ လမ္းၾကား၊
ေဒါနဘြားရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂- ၆၁၀၀၄၊ ၆၁၀၅၇၊ ၆၁၀၅၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၂-၆၁၀၂၅ ၊ ၆၁၀၃၅

၅၈

အမရပူရဘဏ္ခြဲ

အကြက္ (၅၉၇) ၊ အိုးေတာ္ကြင္း(သိမ္ႀကီးရပ္) ၊
 အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၉၃၀၁၊ ၅၉၃၀၂၊ ၅၉၆၈၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၂-၅၆၀၁၂၊ ၅၆၀၁၃

၅၉

မႏၲေလး (၈၃) လမ္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၂၆၈) ၊ (၈၃)လမ္း ၊ ၂၈လမ္းနွင့္၂၉လမ္းၾကား ၊
 ခ်မ္းေအးသာဇံ အလယ္ရပ္ကြက္ ၊ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၱေလး။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၉၂၄၅~၄၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၂-၆၉၂၄၉

၆၀

ေက်ာက္ဆစ္တန္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၆၁၃)၊ (၈၄)လမ္း၊ (၄၄)လမ္းႏွင့္ (၄၅)လမ္းၾကား၊
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၆၇၀၁၊ ၇၆၇၀၂၊ ၇၆၇၀၃၊ ၇၆၇၀၄၊ ၇၆၇၀၅

၆၁

မႏၲေလး (စက္မႈဇုန္)ဘဏ္ခြဲ

အကြက္အမွတ္ (ဓဓ-၇) ၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၆၆) ၊ ၆၂ လမ္းနွင့္
ရတနာလမ္းေထာင့္ ၊ (ဆ)ရပ္ကြက္ ၊ စက္မႈဇုန္ (၁) ၊
ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႔နယ္ ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ။

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၁၅၄၇၃၈~ ၃၉၊ ၀၂-၅၁၅၄၇၄၉~ ၅၁

၆၂

မႏၱေလး ( လမ္း၈၀-တရုတ္တန္း)ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၅၉၄)၊ (၈၀)လမ္း (၂၈ x ၂၉) ၾကား ၊
ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း ~ ၀၂ ၆၉၂၈၃

၆၃

မႏၱေလး (မေနာ္ဟရီလမ္း)ဘဏ္ခြဲ

ကြင္းအမွတ္(င/၅)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ( ၁၂၆)၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊
(၆၄လမ္း x ၆၅လမ္း) ၾကား ၊ ၿမို႕သစ္ (၃) ရပ္ကြက္၊
 ခ်မ္းၿမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၂ ၈၀၉၂၃

၆၄

ေတာင္ႀကီး

ေတာင္ႀကီးဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၃၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၈၁-၂၀၁၉၁၂ ~ ၁၈ ၊ ၀၈၁-၂၀၁၈၉၆ ~ ၈၉၇
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၈၁-၂၀၀၈၄၃,၀၈၁-၂၀၁၈၈၄

၆၅

မူဆယ္

မူဆယ္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(စ်-၉၀)၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၈၂-၅၂၉၆၆ ~ ၉၇၅
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၈၂-၅၂၉၇၅,၀၈၂-၅၂၉၆၅

၆၆

ပုသိမ္

ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၆၄)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၄၂-၂၃၈၂၆~၃၀, ၂၂၅၂၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၄၂-၂၃၈၂၄

၆၇

ပခုကၠဴ

ပခုကၠဴဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၃၇)၊ ၿမိဳ႕မလမ္း(၈)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၆၂-၂၃၉၇၅~၇၆, ၂၃၉၇၆၁ ~ ၆၄
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၆၂-၂၃၉၆၅

၆၈

ျပည္

ျပည္ဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၁၉၅/၁၁၉၆)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၅၃-၂၄၀၀၈,၂၇၉၆၆,၂၅၈၄၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၅၃-၂၅၆၀၆,၀၅၃-၂၉၀၂၁

၆၉

မံုရြာ

မံုရြာဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၅၂/ဋ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊မံုရြာေတာင္ရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၇၁-၂၈၃၄၆ ~ ၃၄၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္- ၀၇၁-၂၈၃၅၁,၀၇၁-၂၈၃၅၂

၇၀

မိတၳီလာ

မိတၳီလာဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၉၁/င)၊ ပထမလမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ဂ်ီအီးစီလမ္းေထာင့္၊
ပန္းထိမ္တန္းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-၀၆၄-၂၆၄၄၅~၂၆၄၄၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္-၀၆၄-၂၆၄၄၉,၀၆၄-၂၆၄၅၀

၇၁

မံုရြာ

ခ်င္းတြင္းရတနာေစ်းဘဏ္ခြဲ

ခ်င္းတြင္းရတနာအဆင့္ျမင့္ေစ်း၊ ပထမထပ္၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၇၁-၂၆၂၁၂~၄
ဖက္(စ္) - ၀၇၁-၂၆၂၁၄

၇၂

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (စ-၂၈၅)၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-ေရနံေခ်ာင္းကားလမ္းမႀကီး ၊
 စံျပရပ္ကြက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၅၂၂၂၃ ~ ၉
ဖက္(စ္) - ၀၆၁-၅၂၂၂၈

၇၃

မေကြး

မေကြးဘဏ္ခဲြ

အမွတ္-(၅၅၄/၅၆၁)၊(၅၅၃/၅၆၂)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊
ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၃-၂၈၆၀၇~၁၃
ဖက္(စ္) - ၀၆၃-၂၈၆၁၂  ၀၆၃-၂၈၆၁၃

၇၄

ျမင္းၿခံ

ျမင္းၿခံဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(၁၀၃)၊ (၈)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၆၆-၂၀၂၂၀၆၄, ၂၀၂၂၅၈၄, ၂၀၂၂၆၉၈, ၂၀၂၂၇၅၁,၂၀ ၂၂၈၂၉ 
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၆၆-၂၀၂၂၁၀၃ ၊ ၀၆၆-၂၀၂၂၂၁၂

၇၅

လားရႈိး

လားရႈိးဘဏ္ခြဲ

အမွတ္(ဆ-၁၄/၅) ၊ ရပ္ကြက္(၇) ၊ နယ္ေျမ(၁၄) ၊ သိႏၷီလမ္း ၊
ရွမ္း/ေျမာက္ ၊ လားရႈိးၿမိဳ႕။
ုဖုန္း : ၀၈၂-၂၂၀၂၉၇၀ ၊၀၈၂-၂၂၀၂၂၅၄၆ ၊ ၀၈၂ -၂၂၀၂၆၄၅
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၈၂ -၂၂၀၂၇၂၄

၇၆

ေတာင္ငူ

ေတာင္ငူဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၈၇)၊ ဗိုလ္မွဴးဖိုးကြန္းလမ္း၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ငူၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၅၄-၂၅၂၄၃၊ ၂၅၃၃၉၊ ၂၅၀၁၀

၇၇

ေအာင္ပန္း

ေအာင္ပန္းဘဏ္ခြဲ

အမွတ္ (၄၃) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၁-၆၁၃၀၃~၅

၇၈

ျပင္ဦးလြင္

ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္ခြဲ

 ေျမကြက္အမွတ္ (၅၉)၊ ဦးပိုင္ (၂၄)(ဃ)၊ ခဲလယ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊
 အကြက္နံပါတ္ (၇)၊ ရပ္ကြက္ႀကီး (၄)၊ ျပင္ဦးလြင္။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅-၂၀၂၃၃၀၃ ~၀၅ ၊ ၂၀၂၈၂၇၉ ၊ ၂၀၂၈၃၂၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - 085-2023304, 2023303

 

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .