လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ Customer မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အစဥ္အၿမဲ အေလး ထား ေဆာင္ရြက္ေသာ ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္သည္ ဦးတည္ခ်က္တူညီသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ရွာေဖြလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးက႑သည္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအား ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္မွ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္တြင္း၌ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ကာ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား [email protected]သို႔ ေမးလ္ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

 

Grow With Us

Unlike others, Talents will look for continuous learning opportunities to propel them to achieving their long–term aspirations. Building a career is not an overnight magic and it goes beyond service years.  Talents need to stretch themselves to acquire knowledge, skills and experiences. At UAB, we are confident of providing these opportunities to you, however, such opportunities come with a price. Not money but a great amount of energy, time, effort and commitment from the Talents.
 

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .