သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား                         

ဘဏ္အမည္:
ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္:
အမွတ္(၃၉၀/၂၀၁၀-၁၁)

ရက္စြဲ: ဇြန္လ (၁၄)ရက္ ၂၀၁၀

အမ်ိဳးအစား :
ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္လီမိတက္

ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္နံပါတ္

  • မဗဘ/တ-၂၅(၇)၂၀၁၀၊ ဇြန္လ(၂)ရက္ ၂၀၁၀
  • ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုင္စင္ရက္စြဲ- ႏို၀င္ဘာလ (၂၅)ရက္ ၂၀၁၁
  • ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္- စီဘီအမ္-အက္ဖ္အီးအမ္ဒီ-၇၈/၂၀၁၁

ခြင့္ျပဳၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ (Authorised Capital):

  •   ျမန္မာက်ပ္ ၇၅ ဘီလီယံ

ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ (Paid-up Capital)

  •  ျမန္မာက်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံ

 

 

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .