ေငြလဲေကာင္တာမ်ား
No. City Branch Name Contact
ရန္ကုန္ လသာဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၂၆)၊ ေျမညီထပ္၊ လသာလမ္း၊ လသာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၃၇၃၇၁၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၃၇၃၇၃၁
တာေမြ (မဂၤလာေစ်း)ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၆၉)၊ ရပ္ကြက္အမွတ္(၄-ဒီ)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၉၀၀၀၁၄၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၉၀၀၀၁၄၉
ဘုရင့္ေနာင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(ည/၅၃)၊ ယုဇနလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုတန္း၊
မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၆၈၂၉၀၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၆၈၂၂၇၉
သဃၤန္းကြ်န္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္(ဓ/၇၃၄)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ ဇ/ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၈၅၅၀၆၆၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၈၅၅၀၆၆၃
စမ္းေခ်ာင္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္-ဗ-၁/၂/၃/၄၊ ပဒုမၼာအားကစားတိုက္တန္း၊ ဗားကရာလမ္း၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၂၃၀၄၇၃၄~၃၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၂၃၀၄၇၃၄၊ ၅၀၂၈၀၁
ေရႊဘံုသာလမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (372) ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း ၊ အခန္း (၁) (၈)ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ကုန္ ။
ဖုန္းနံပါတ္-01-371076,371079
ဖက္(စ္)နံပါတ္:01-248281
ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၄၉၄/က)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၂၃၀၁၆၆၈~၇၄
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၁)-၂၃၀၁၆၇၀
တာေမြ(ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း)ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၄၀)၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြႀကီး(ခ)ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၁)-၈၆၀၄၃၄၅~၅၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - (၀၁)-၈၆၀၄၃၄၇
ေျမာက္ဒဂံုဘဏ္ခြဲ အမွတ္ က/ခ-၁၇၊ ပင္လံုလမ္းမႀကီး၊ ၂၉ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္းနံပါတ္ (၀၁)-၈၀၁၁၀၉၁~၉၆
ဖက္(စ္)-(၀၁) ၈၀၁၁၀၉၇
၁၀ ဘုန္းႀကီးလမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္-၉၁၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - (၀၁) ၂၃၀၁၈၃၆~၃၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁ ၂၃၀၁၈၃၁
၁၁ ေရႊဂံုတုိင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ - ၂၂(က)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - (၀၁)- ၈၆၀၄၉၆၈~၇၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - ၀၁ ၈၆၀၄၉၇၄
 
၁၂ လႈိင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၇၈)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း ၀၁ ၂၃၀၅၁၅၃ ~ ၅၉  ဖက္(စ္) ၀၁ ၂၃၀၅၁၅၈
 
၁၃ သိမ္ျဖဴဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၅၆)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - (၀၁)-၂၉၅၈၉၆ ၊ ၂၀၂၈၄၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္ - (၀၁)-၂၉၉၄၂၈
၁၄ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းဘဏ္ခြဲ ဆိုင္ခန္းအမွတ္(၁၃၄-၁/၂)၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပြဲရံုႏွင့္ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း ၀၁ ၉၆၄၀၁၇၅~၇၆,၇၉ ဖက္(စ္) - ၀၁ ၉၆၄၀၁၇၅
၁၅ ရန္ကင္း (ေရႊအုန္းပင္)ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၀၁/၀၂), တိုက္အမွတ္(၄၁), ရန္ကင္းအုန္းပင္အိမ္ရာ, ရန္ရွင္းလမ္း, (၅) ရပ္ကြက္ , ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္.ဖ
ဖုန္းနံပါတ္ :၀၁-၈၆၀၅၃၁၂~၁၈
Fax : ၀၁-၈၆၀၅၃၁၅ ~ ၆
၁၆ ပုဇြန္ေတာင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၅၄)၊ ေရေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ဦးေရႊဂြန္းလမ္းေထာင့္၊ ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ : ၀၁-၂၉၇၃၇၀, ၂၀၃၄၂၅, ၂၉၃၂၅၄
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၂၉၈၇၃၉, ၂၉၀၉၂၈
၁၇ ေတာင္ဒဂံုဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၄၉၀)၊  ျပည္ေထာင္စုလမ္း, ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္,
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ :၀၁-၈၁၀၀၇၄၇~ ၄၉, ၀၁-၈၁၀၀၇၅၂~၅၃
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၈၁၀၀၇၅၀, ၀၁-၈၁၀၀၇၅၁
၁၈ ရန္ကင္း (ေက်ာက္ကုန္း)
ဘဏ္ခြဲ
အမွတ္.(၂၀), ေအာင္ေဇယ်လမ္း, (၁၄)ရပ္ကြက္, ေက်ာက္ကုန္း,
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္းနံပါတ္ : ၀၁-၅၆၀၁၅၂,၀၁-၅၆၀၁၅၃,၀၁-၅၆၀၁၂၈, ၀၁-၅၆၀၁၂၉,
၀၁-၅၆၀၁၇၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၅၆၀၁၂၈, ၅၆၀၁၇၂
၁၉ ပန္းပဲတန္းဘဏ္ခြဲ တိုက္အမွတ္.(၆၂၈/၆၃၆), အခန္းအမွတ္.(၀၀၁), ကုန္သည္လမ္း, (၂၉)လမ္းႏွင့္ လမ္း (၃၀)လမ္းေထာင့္, အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္, ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္းနံပါတ္ :၀၁ - ၃၇၂၇၂၀, ၃၇၂၇၆၀, ၃၇၂၇၆၄
ဖက္(စ္)နံပတ္ : ၀၁- ၃၇၇၈၀၁~၂
၂၀ ေက်ာက္တံတား
(ဆူးေလ)ဘဏ္ခြဲ
အမွတ္ (၈၄/၁၈၆), ဆူးေလဘုရားလမ္း, (၁)ရပ္ကြက္, ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ : ၀၁-၃၈၁၇၃၄, ၀၁-၃၈၁၂၃၅, ၀၁-၃၈၁၂၃၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္ : ၀၁-၃၈၁၂၄၈, ၀၁-၃၈၁၆၆၅
၂၁ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေလဆိပ္
ရန္ကုန္ေလဆိပ္။
၂၂ ေနျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ ဘဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္ ၊ ဘဏ္အကြက္အမွတ္(၃)၊ က်ိဳင္းတံုလမ္းႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ကြ်န္းလမ္းေထာင့္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕ ၊ ေနျပည္ေတာ္။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၆၇)-၄၁၇၃၀၁~၄၁၇၃၁၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၆၇)-၄၁၇၃၁၈
၂၃ မႏၲေလး ဆိုင္းတန္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၅/၁၈၇)၊ (၂၆)ဘီလမ္း၊ ၈၇လမ္းႏွင့္၈၈လမ္းၾကား၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၂)-၂၄၈၁၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၂)-၂၄၈၁၉
၂၄ ကြ်ဲဆည္ကန္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(စ/၇၉)၊ ကၽြဲဆည္ကန္ဘဏ္ခြဲ(၆)လမ္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၂)-၅၉၉၅၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၂)-၅၉၉၅၃
၂၅ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာဘဏ္ခြဲ ဆိုင္ခန္းအမွတ္(ဂ်ီ-၀၉၇ မွ ဂ်ီ-၁၀၉ ထိ)၊ ေျမညီထပ္၊ ၇၈လမ္း၊ (၃၃လမ္းႏွင့္၃၄လမ္းၾကား)၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၂)-၂၄၈၃၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၂)-၂၄၈၃၄
၂၆ (၈၄)လမ္းဘဏ္ခဲြ အမွတ္(၃၄၇)၊ ၈၄ လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းေထာင့္၊ ရတနာဘုမိၼအေနာက္ရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၂)-၇၆၆၀၁~၇၆၆၀၇
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၂)-၇၆၆၀၆
၂၇ (၁၉)လမ္းဘဏ္ခြဲ အကြက္(၁၂၅)၊ ၁၉ လမ္း၊ (၈၆လမ္း ႏွင့္ ၈၇လမ္းၾကား)၊ ေအာင္ေျမသာစံရပ္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၂)-၃၀၈၄၅~ ၄၇၊ ၂၄၈၃၃၊ ၂၄၈၃၆၊ ၂၄၈၃၈၊ ၂၄၈၃၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၂)-၂၄၈၃၆
၂၈ (၁၂)လမ္းဘဏ္ခြဲ အကြက္(၄၉)၊ ၁၂ လမ္း၊ ၇၉-၈၀ လမ္းၾကား၊ အမရဌာနီအေနာက္ရပ္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၂)-၇၅၆၇၀~၇၆
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၂)-၇၅၆၇၅
၂၉ အမရပူရဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၅၉၇), အိုးေတာ္ကြင္း (သိမ္ႀကီး)ရပ္, အမရပူရၿမိဳ႕နယ္, မႏၲေလးၿမိဳ႕။Tel : 02-59301,59302, 59689
Fax : 02-56012~13
၃၀ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီးဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၃၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၈၁)-၂၄၆၁၈၊ ၂၀၁၈၈၄၊ ၂၀၁၈၉၇၊ ၂၀၁၉၁၂~၂၀၁၉၁၈
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၈၁)-၂၀၀၈၄၃
၃၁ မူဆယ္ မူဆယ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(စ်-၉၀)၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၈၂)-၅၂၉၆၅~၅၂၉၇၉
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၈၂)-၅၂၉၆၅
၃၂ ပုသိမ္ ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၆၄)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၄၂)-၂၃၈၂၄~၃၀
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၄၂)-၂၃၈၂၄
၃၃ ပခုကၠဴ ပခုကၠဴဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၃၇)၊ ၿမိဳ႕မလမ္း(၈)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၆၂)-၂၃၉၇၅~၇၆၊ (၀၆၂)-၂၃၉၆၁~၆၅
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၆၂)-၂၃၉၆၅
၃၄ ျပည္ ျပည္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁၁၉၅/၁၁၉၆)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၅၃)-၂၄၀၀၈၊ ၂၄၀၂၈၊ ၂၅၆၀၆၊ ၂၉၀၂၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၅၃)-၂၅၆၀၆၊ ၂၉၀၂၁
၃၅ မံုရြာ မံုရြာဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၅၂/ဋ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊မံုရြာေတာင္ရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၇၁)-၂၈၃၄၆~၃၅၂
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၇၁)-၂၈၃၅၁~၃၅၂
၃၆ မိတၳီလာ မိတၳီလာဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၉၁/င)၊ ပထမလမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ဂ်ီအီးစီလမ္းေထာင့္၊ ပန္းထိမ္တန္းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္-(၀၆၄)-၂၆၄၄၅~၄၅၁
ဖက္(စ္)နံပါတ္-(၀၆၄)-၂၆၄၄၉~၄၅၀

 

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .