ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပည္ပဘဏ္မ်ား
စဥ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပည္ပဘဏ္မ်ား ႏိုင္ငံ

1.

COMMERZBANK AG

GERMANY

2.

UNITED OVERSEAS BANK (UOB)

SINGAPORE

3.

OCBC Bank

SINGAPORE

4.

MAY BANK

SINGAPORE

5.

MAY BANK

MALAYSIA

6.

KOOKMIN BANK

KOREA

7.

BANGKOK BANK

THAILAND

8.

CHINA CONSTRUCTION BANK

CHINA

9.

KASIKORN BANK

THAILAND
10.

MIZUHO BANK

JAPAN
11.

KOREA EXCHANGE BANK

KOREA

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1514
 • EUR
 • 1683
 • 1698
 • SGD
 • 1103
 • 1113
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .