မန္ေနဂ်ာမ်ား စံုညီစည္းေ၀းညီလာခံ

မန္ေနဂ်ာမ်ားစံုညီစည္းေ၀းညီလာခံကို ေမလ (၁၈) ႏွင့္ ေမလ (၁၉)ရက္၊ ၂၀၁၃ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါစံုညီစည္းေ၀းညီလာခံကို ဘဏ္ခြဲမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဌာနတာ၀န္ခံမ်ား (ရံုးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းေ၀းညီလာခံတြင္ (၂၀၁၃-၂၀၁၄)ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1510
 • 1520
 • EUR
 • 1670
 • 1710
 • SGD
 • 1088
 • 1118
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .