ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း။

 ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းကိုင္-မိုင္းယြန္း အထူးေဒသရွိ ေဒသခံ ကေလးသူငယ္ မ်ားအတြက္ က်ပ္(၄၀၀,၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ ေက်ာင္းသံုး စာေရး ကိရိယာမ်ားအား ဇြန္လ (၁၇)ရက္ ၂၀၁၃ တြင္  ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္ ကိုယ္စား Executive Director  ဦးဦးေထြးမွ  ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1517
 • EUR
 • 1670
 • 1705
 • SGD
 • 1090
 • 1115
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .