အင္းစိန္ (ေပါက္ေတာ၀)ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း

UAB ဘဏ္ဧ။္(၇၇) ခုုေျမာက္ဘဏ္ခြဲျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ (ေပါက္ေတာဝ) ဘဏ္ခြဲအားျသဂုုတ္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္
အဆိုုပါဘဏ္ခြဲ၌ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ယခုုဘဏ္ခြဲအသစ္အား ဖြင့္လွစ္လိုုက္ျခင္းသည္ UAB ဘဏ္ဧ။္တိုုးတက္မွဳ
အတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္း အသစ္ တစ္ခုုကိုု ထပ္မံ စတင္ႏိုုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး
 အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိမိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္ customerမ်ားႏွင့္ တကြ
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားဧ။္ဘဏ္လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာလိုုအပ္ခ်က္မ်ားအားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္မည့္
အခြင့္အလမ္းသစ္တစ္ခုုကိုုပါစတင္ႏိုုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
UABဘဏ္အေနျဖင့္အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ဘဏ္ခြဲအသစ္တစ္ခုုဖြင့္လွစ္ႏိုုင္ျခင္းအေပၚမ်ားစြာ
ဂုုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ယခုုဖြင့္လွစ္လိုုက္သည့္ဘဏ္ခြဲအသစ္သည္အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္
 ေနထိုုင္ၾကသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအက်ိဳးျပဳႏိုုင္မည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္လာမည္ဟုု
လည္းယံုုၾကည္မိပါသည္။

No (91) , Corner of Ba Yint Naung Road and Ka/2 street , Myo Thit  (Ka + Kha ) Quarter,Insein.
Phone : 01:3643037,01 3643083, 013643150
Fax    :  01:3643166,3643142 

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1517
 • EUR
 • 1670
 • 1705
 • SGD
 • 1090
 • 1115
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .