(၆၅) ဘဏ္ေျမာက္ျဖစ္ေသာမႏၲေလး (စက္မႈဇုန္) ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း။

ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္၏ မႏၲေလး (စက္မႈဇုန္)ဘဏ္ခြဲကို (၂၃.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၎ဘဏ္ခြဲသည္ မႏၲေလး၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဘဏ္မ်ားအနက္ (၁၄) ဘဏ္ေျမာက္ ဘဏ္ခြဲျဖစ္ျပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနျဖင့္
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဘဏ္မ်ားအနက္ (၆၅) ဘဏ္ေျမာက္ဘဏ္ခြဲျဖစ္ပါသည္။
လိပ္စာ -အကြက္အမွတ္ (ဓဓ-၇) ၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၆၆) ၊ ၆၂ လမ္းနွင့္ရတနာလမ္းေထာင့္ ၊ (ဆ)ရပ္ကြက္ ၊ စက္မႈဇုန္ (၁)  ၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႔နယ္ ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ။
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၁၅၄၇၃၈~ ၃၉၊ ၀၂-၅၁၅၄၇၄၉~ ၅၁

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1366
 • 1376
 • EUR
 • 1573
 • 1594
 • SGD
 • 993
 • 1012
* Indicative Rates Only
 
 
Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .