UAB Visa Credit Card စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာယူနိုက္တက္အမရဘဏ္သည္ Visa နွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္နိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ UAB Visa Credit အား ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။

UAB Visa Credit Card မ်ားကို Classic , Gold နွင့္ Platinum  ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အခုလို UAB Visa Credit ေတြကို ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Customer ေတြဟာျပည္တြင္းျပည္ပေစ်း ၀ယ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းတို႔တြင္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္စရာ မလိုဘဲအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ Visa ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ Merchant မ်ားထံမွလည္း Discount မ်ားႏွင္႔ Benefit မ်ားရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု UABဘဏ္၏ အထူးအၾကံေပးအရာရွိျဖစ္သူ Mr.Christopher Loh မွ Credit  Card မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

Visa ၏ ျမန္မာနိုင္ငံ Country Manager ျဖစ္ေသာ Mr. Arturo Planell မွ Visa လိုမ်ိဳး  Financial Product မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳလာနိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ UAB Customer မ်ား အတြက္ ျပည္တြင္းေရာျပည္ပပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ UAB Visa Credit Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားဟာ တစ္ကမၻာလံုးရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ Visa ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ၊ အဆင္ေျပမႈႏွင္႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္သံုးစြဲႏိုင္မႈ တို႔ကို တန္းတူခံစားရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဆက္လက္၍ UAB ဘဏ္၏ အထူးအၾကံေပးအရာရွိျဖစ္သူ Mr.Christopher Loh မွ “နိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာအထိ အထင္ကရျဖစ္တဲ႕ Visa Brand နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Customer ေတြလြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ႔  ျပည္တြင္းျပည္ပေငြေပးေခ်မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးလာနိုင္တဲ႔အတြက္ ပီတိျဖစ္မိပါတယ္ ။ ဒီမွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုနဲ႔ UAB ကေနဆက္လက္ျပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြကေနတဆင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ Value ျဖင့္ UAB ရဲ႕ Retail Banking ကိုပိုမိုျပည့္စံုေစသလို Customer မ်ားထံႏွင္႔ ေစ်းကြက္ထဲသို႕ သယ္ေဆာင္ လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။

UAB Visa Credit Card မ်ားကုိ ခရီးသြားရာတြင္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈနွင့္ အျခားေသာေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအတြင္း ကဒ္ကိုဂရုျပဳသံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚေငြေၾကး လိုအပ္မႈမ်ားနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္မႈအစရွိသည္တို႔အတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

UAB Visa Credit  Card မ်ားအား

 • ၿပည္တြင္းရွိ Merchant 7000 အပါအ၀င္ နိုင္ငံေပါင္း 200 ေက်ာ္ရွိ ၄၄ သန္းေသာ Merchant မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္စရာမလိုဘဲအလြယ္တကူေငြေပးေခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • Near Field Communication (NFC)featureအသံုးျပဳထားေသာ Visa payWave ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳနိုင္ပါသည္။
 • ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ Visa Logo ပါ၀င္ေသာ ATM စက္တိုင္းတြင္ ေငြၾကိဳထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။
 • Platinum holder မ်ားအတြက္ Airport Lounge မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ကဲ႔သို႔ေသာအထူး Lifestyle ခံစားခြင္႔မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • Visa ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Travel , Hotel , Hospital နွင့္  Dining မ်ားတြင္ Discount မ်ားရရွိနိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ၄၅ရက္အထိ အတိုးမဲ႔အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္း Credit  Card သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္သာမကပဲေငြသားျဖင့္ေပးေခ်သည့္အခါ မရရွိနိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရရွိနိုင္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာေၾကာင့္ ကဒ္ အတု အပျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရွားနိုင္ျပီးကဒ္ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္ဆီးျခင္းကိုလည္းအလြယ္တကူမျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါ။

UAB Visa Credit Card သံုးစြဲသူ Customerမ်ားသည္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားကိုၾကိဳတင္စီမံထားႏိုင္ျပီးေငြေပးေခ်မႈအျပည့္ (သို႕မဟုတ္) လြယ္ကူရိုးရွင္းသည့္ (အၾကိမ္ခြဲ၍ေပးေခ်ျခင္း) (EasyPayment Scheme) ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Visa အား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းအသံုးျပဳရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ မွညႊန္ၾကားထားသည္႔အတိုင္း က်ပ္ေငြမ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးျခင္းေၾကာင့္ ကဒ္ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳသူမ်ားမွ နိုင္ငံျခားေငြနွင့္ျမန္မာေငြေၾကးအေျပာင္း အလဲႏႈန္းထားအတြက္ စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

UAB Visa  Credit Card စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဖိတ္ၾကားထားသည့္သူမ်ားအား ပထမဦးစြာေလွ်ာက္ ထားခြင့္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ UAB ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ Customer မ်ားလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကဒ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက UAB ဘဏ္ခြဲမ်ား (သို႕မဟုတ္) 24 Hour Call Center 01-8551335 သို႕ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1517
 • EUR
 • 1670
 • 1705
 • SGD
 • 1090
 • 1115
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .